-Vision -
 

  “ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม ผลิตสุกรคุณภาพ ได้มาตรฐาน ISO รับรองก้าวสู่ธุรกิจที่ครบวงจร
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ”

  บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด ธุรกิจอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ฟาร์มสุกร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 จังหวัดหนองบัวลำภู บริหารงานโดย นายแพทย์ภาคภูมิ พีรวรสกุล นายแพทย์ ที่ผลันตนเอง เข้าสู่ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรและทันสมัย เพื่อผลิตเนื้อสุกรอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ณัฐพงษ์ ฟาร์ม มีการทำงานที่เป็นระบบ และได้มาตรฐาน โดยทีมงานมืออาชีพ โรงเรือนทุกโรงเรือนในฟาร์มเป็นโรงเรือนปิด ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการประมวลผลการเลี้ยงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000

   ณัฐพงษ์ ฟาร์ม เริ่มสายการผลิตจากการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ แล้วผสมจนได้ผลผลิตเป็น ลูกสุกร และนำลูกสุกรไปเลี้ยงต่อ
จนกระทั่งเป็นสุกรขุน น้ำหนักประมาณ 105 กก. แล้วจึงจำหน่ายออกสู่ตลาด

   สุกรของณัฐพงษ์ ฟาร์ม ได้รับความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเลี้ยง สุกรจึงมีสุขภาพดี แข็งแรง โตไว และให้คุณภาพซากสวย คือ ให้ปริมาณเนื้อแดงมาก แต่มีปริมาณไขมันน้อย เนื้อสุกรที่ได้ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย และไม่มีสารเร่งเนื้อแดงหรือสารเคมีใดๆตกค้าง

   ณัฐพงษ์ ฟาร์ม ยึดหลัก “ ความซื่อสัตย์สุจริต ” เป็นหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจ คือ

  • ซื่อสัตย์สุจริตในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงสุกรให้ได้เนื้อสุกรอนามัย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่สารอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  • ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความโปร่งใส และเป็นดั่งมิตรแท้ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ
       จากหลักการบริหารที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงทำให้ณัฐพงษ์ ฟาร์มได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งช่วยเป็นแรงกำลังให้ณัฐพงษ์ ฟาร์มมุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ และอยู่เคียงคู่กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

       - บริษัทณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด เป็นฟาร์มผลิตสุกรขนาด 2,000 แม่                      - รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2547 จากหอการค้า
       - ทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาท                                                                            แห่งประเทศไทย
       - ได้รับ ISO 9001 : 2000 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547                                               - รางวัลผลิตสุกรดีเด่นด้านผลิตอาหารปลอดภัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       - ระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย Evaporative Cooling System.                              จากกรมปศุสัตว์ ปี 2548
          ควบคุมการเลี้ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 
- Award -
 
   
     
     
     
     

    

 
@ Powered By Nattapong Farm Email : Webmaster@npfarm.com